Predsedništvo je operativno-politički organ Stranke. Broj članova Predsedništva, na predlog Predsednika, utvrđuje Glavni odbor, i taj broj se može menjati u skladu sa razvojem i potrebama Stranke. Predsedništvo Stranke, po pravilu, čine: 1. predsednik; 2. potpredsednici; 3. predsednik Izvršnog odbora Stranke; 4. predsednici pokrajinskih odbora; 5. predsednik Političkog saveta; 6. generalni sekretar Stranke; 7. predsednica Foruma žena; 8. predsednik Foruma mladih; 9. članovi Stranke koji imaju najviše funkcije u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti; 10. drugi članovi izabrani na predlog Predsednika Stranke. Predsednik Stranke vrši dopunu članova Predsedništva Stranke do punog sastava Predsedništva. Sednicima Predsedništva mogu prisustvovati i druga lica po pozivu Predsednika Stranke.

Nadležnost Predsedništva

Predsedništvo:

1. koordinira aktivnosti Stranke u cilju ostvarivanja Programa i politike Stranke i stavova i odluka Glavnog odbora;
2. priprema sednicu Glavnog odbora, izuzev kada je samoinicijativno sazove Predsednik Stranke;
3. potvrđuje Statutarnu odluku Pokrajinske organizacije;
4. sprovodi odluke Glavnog odbora;
5. bira članove Političkog saveta, predsednike i članove odbora, saveta, komisija i drugih oblika organizovanja, kao i internacionalnog sekretara;
6.utvrđuje kandidate za narodne poslanike u Skupštini Republike Srbije i verifikuje njihov izbor;

7. utvrđuje kandidate za poslanike u Skupštini AP-a i verifikuje njihov izbor;

8. predlaže Glavnom odboru saveze i koalicije na republičkom nivou;

9. donosi odluku o stupanju u izborne koalicije i saveze na lokalnom i pokrajinskom nivou, na predlog opštinskih, gradskih i pokrajinskih organizacija

10. donosi odluku o udruživanju Stranke u šire političke saveze u zemlji i inostranstvu i o spajanju Stranke sa drugim političkim strankama

11. daje saglasnost na izbor kandidata za predsednika opštine

12. daje saglasnost na izbor kandidata za gradonačelnika

13. daje saglasnost na izbor kandidata za opštinske i gradske funkcionere

14. donosi odluke o imenovanju poverenika na predlog IO Stranke

15. bira predsednika i članove Drugostepene disciplinske komisije

16. verifikuje sastav inicijativnih odbora;

17. daje saglasnost za osnivanje odbora Stranke, donosi Pravilnik o konstitutivnoj konferenciji opštinskih, gradskih i pokrajinskih organizacija;
18. donosi Pravilnik o organizaciji i radu regionalnih odbora;

19. donosi Poslovnik o svom radu;

20. vrši i ostale poslove u skladu sa ovim Statutom;

Predsedništvo Stranke može da zadrži od izvršenja i sprovođenja odluke organa Stranke za koje oceni da su u suprotnosti sa Statutom i Programom Stranke. Odluka o zadržavanju od izvršenja i sprovođenja podnosi se na verifikaciju na prvoj narednoj sednici Glavnog odbora. Predsedništvo Stranke može na predlog Predsednika Stranke ili Izvršnog odbora da raspusti opštinski, gradski, regionalni i pokrajinski odbor, kao i Forum žena, Forum mladih i svaki drugi oblik organizovanja unutar Stranke, ukoliko oceni da deluju suprotno Statutu, Programu i politici Stranke, i istovremeno formira privremeni koordinacioni organ ili oblik delovanja sa svim ovlašćenjima raspuštenog organa ili oblika delovanja. O ovoj odluci Predsedništvo obaveštava Glavni odbor.

Izuzetno, ako to nalažu razlozi hitnosti, Predsednik Stranke je ovlašćen da sam preduzme mere iz prethodna dva stava.